Voorwaarden

Deze website (hierna: ‘de site’) hoort bij de door Stichting ScriptAcademy Amsterdam (hierna: ‘ScriptAcademy’) geproduceerde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen, alsmede het gebruik van de i-mode diensten door bezoekers.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van) de site worden ontzegd. ScriptAcademy geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. ScriptAcademy streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Te allen tijde heeft ScriptAcademy het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

Gebruik

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen.

Informatie op de site

ScriptAcademy spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. ScriptAcademy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ScriptAcademy geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Hoe ScriptAcademy persoonsgegevens verwerkt die door u via de site aan ScriptAcademy wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy. Alle aanbiedingen en offertes op de site zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan ScriptAcademy of haar licentiegevers. Echter het beeldmateriaal van de banner, zoals filmstills en posters zijn geen eigendom van ScriptAcademy. De bannerafbeeldingen circuleerden en circuleren voor de bouw van deze website op het internet. Als daar rechten over gelden of de precieze herkomst daarvan op prijs wordt gesteld, contacteer de stichting Scriptacademy en we verwijderen of bewerken de betreffende content onmiddellijk. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan ScriptAcademy toesturen of op de site achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan ScriptAcademy en vrijwaren ScriptAcademy derhalve van aanspraken van derden. ScriptAcademy is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ScriptAcademy worden verveelvoudigd. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van ScriptAcademy vereist. Mocht ScriptAcademy op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de site dan heeft ScriptAcademy het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Aansprakelijkheid

ScriptAcademy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van ScriptAcademy. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van ScriptAcademy te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

Privacy

Voor ScriptAcademy is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt ScriptAcademy volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat voor het gebruik van onderdelen van deze site zal ScriptAcademy bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Indien en voor zover hiervan sprake is, zal dit plaatsvinden op onderstaande voorwaarden.

Vastleggen van gegevens

Voor het gebruik van sommige onderdelen, hebben wij persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van de site dienen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan ScriptAcademy. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site en het onderhouden van de contractuele relatie tussen ScriptAcademy en de gebruiker. Voordat een gebruiker gebruik kan maken van een bepaald onderdeel van de site, zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt de gebruiker toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel.

Gebruiksgegevens

Indien de gebruiker toestemming daartoe heeft gegeven kan ScriptAcademy persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken. Als de gebruiker hier geen toestemming voor geeft zal ScriptAcademy persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële of andere doeleinden van ScriptAcademy of anderen. ScriptAcademy kan deze gegevens wel anonimiseren en in anonieme vorm voor andere doeleinden gebruiken of aan derden aanbieden.

Alle pagina’s op deze site:

Copyright © Stichting ScriptAcademy Amsterdam – 2013