KLACHTENREGELING

ScriptAcademy wil goed omgaan met reacties en klachten van cursisten, omdat dit van grote invloed is op de tevredenheid van onze cursisten en kansen biedt om in voorkomende gevallen de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. Hieronder volgt de beschrijving van de procedure die ScriptAcademy volgt bij de behandeling van klachten. Uiteraard worden alle klachten strikt vertrouwelijk behandeld.

De klacht wordt kenbaar gemaakt door middel van een mail naar klachtmelding[AT]scriptacademy.nl. De hoofddocent behandelt deze melding in de regel binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangen de partijen binnen twee weken bericht over de voortgang. De hoofddocent zal de klacht altijd binnen vier weken behandelen.

Een bezwaar kan worden ingediend als er ontevredenheid bestaat over de inhoudelijke en/of procedurele afhandeling van een eerder ingediende klacht. Zo’n bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Het bezwaar (onderbouwing in bijlage) wordt dan gemaild naar klachtmelding[AT]scriptacademy.nl of per post verstuurd naar:

Stichting ScriptAcademy
T.a.v. Secretaris van het bestuur
Jacob van Lennepkade 23- I
1054 ZE Amsterdam

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:
a. Naam en adres van de cursist
b. Naam opleiding/cursus
c. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

Het bestuur van ScriptAcademy stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt door het bestuur een oplossing voorgesteld. Als dat niet tot tevredenheid leidt, wordt een onafhankelijke derde partij ingeschakeld die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Het oordeel van deze derde partij is voor de stichting bindend; eventuele consequenties worden door ScriptAcademy binnen twee weken afgehandeld. Voor de onafhankelijke partij stelt ScriptAcademy aan: mediator en trainingsdeskundige Sanne de Bos (sannedebos[at]gmail.com).

Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift stelt de secretaris van bestuur de cursist van de beslissing op de hoogte. Het bestuur van ScriptAcademy heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste twee weken, de cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld. Alle documentatie die betrekking heeft op een klacht wordt zeven jaar bewaard.

Het bestuur van ScriptAcademy vindt het zeer belangrijk dat de studenten en medewerkers zich in een veilige omgeving kunnen bewegen, zonder discriminatie, agressie of ander ongewenst gedrag. Indien er een situatie ontstaat waarbij een student of medewerker ervaart dat dit niet nageleefd wordt, dan kan de student of medewerker contact opnemen met het bestuur van ScriptAcademy via bestuur[AT]scriptacademy.nl. Het bestuur zal vertrouwelijk en op een zo zorgvuldig mogelijke wijze met de klacht of ervaring omgaan en indien nodig extern advies inwinnen om de situatie op te kunnen lossen.