Voorwaarden

Deze website (hierna: ‘de site’) hoort bij de door Stichting ScriptAcademy Amsterdam (hierna: ‘ScriptAcademy’) geproduceerde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen, alsmede het gebruik van de i-modediensten door bezoekers.

ScriptAcademy is bevoegd om deze voorwaarden, althans de door haar gehanteerde algemene voorwaarden, eenzijdig te wijzigen.

Gebruik
ScriptAcademy geeft geen garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. ScriptAcademy streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Te allen tijde heeft ScriptAcademy het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen.

Informatie op de site
ScriptAcademy spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. ScriptAcademy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ScriptAcademy geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Hoe ScriptAcademy persoonsgegevens verwerkt die door u via de site aan ScriptAcademy wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy. Alle aanbiedingen en offertes op de site zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

Copyright
De intellectuele-eigendomsrechten op teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan ScriptAcademy of haar licentiegevers. Echter het beeldmateriaal van de banner, zoals filmstills en posters zijn geen eigendom van ScriptAcademy. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan ScriptAcademy toesturen of op de site achterlaten vrijwaren zij ScriptAcademy van aanspraken van derden in dat verband. ScriptAcademy is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ScriptAcademy worden verveelvoudigd of anderszins worden gebruikt dan buiten het normale gebruik van de site. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van ScriptAcademy vereist. Mocht ScriptAcademy op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de site dan heeft ScriptAcademy het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Aansprakelijkheid
ScriptAcademy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van ScriptAcademy. In voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van ScriptAcademy te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

Privacy
Voor ScriptAcademy is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt ScriptAcademy volgens de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het is mogelijk dat ScriptAcademy voor het gebruik van onderdelen van deze site bepaalde persoonsgegevens van gebruikers zal vastleggen in een bestand. ScriptAcademy zal persoonsgegevens enkel verwerken volgens onderstaande voorwaarden.

Verwerking van persoonsgegevens
ScriptAcademy gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • ScriptAcademy zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en grondslagen worden verzameld en verwerkt.
 • ScriptAcademy verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • ScriptAcademy gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld (zie “doelen gegevensverwerking”). Daarbij zorgt ScriptAcademy voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
 • In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt ScriptAcademy afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Wij controleren deze afspraken periodiek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ScriptAcademy verwerkt persoonsgegevens doordat gebruikers gebruik maken van haar diensten en/of omdat gebruikers zelf gegevens aan ons verstrekken. ScriptAcademy vraagt de gebruiker toestemming voor het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens.

ScriptAcademy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Hoogst genoten opleiding

Doelen gegevensverwerking
ScriptAcademy verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen en grondslagen:

 • Gebruik van bepaalde onderdelen van de website
 • Onderhouden van de contractuele relatie tussen ScriptAcademy en de gebruiker
 • Toezenden van de nieuwsbrief, om u zo goed mogelijk te informeren. Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Tevens is het mogelijk u af te melden via een link onderaan de nieuwsbrief zelf.
 • Als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de belastingaangifte.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt hier (info[at]scriptacademy.nl) een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering indienen bij ScriptAcademy. Daarnaast heeft u recht op een eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ScriptAcadamy en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om te voorkomen dat derden gegevens over u zouden willen inzien dient u uw aanvraag te vergezellen van een kopie van een geldig identiteitsdocument (het BSN-nummer kan onzichtbaar worden gemaakt). ScriptAcademy streeft ernaar zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk te reageren op het verzoek. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting ScriptAcademy
Jacob van Lennepkade 23-I
1054 ZE te Amsterdam

Alle pagina’s op deze site:
Copyright © Stichting ScriptAcademy Amsterdam – september 2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *