1. Aanmelding en toelating

1.1 Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier.

1.2 De ScriptAcademy gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert en waarborgt de privacy van betrokkenen. Natuurlijke personen van wie persoonsgegevens door ScriptAcademy worden verwerkt kunnen erop vertrouwen dat ScriptAcademy zorgvuldig met deze gegevens omgaat. ScriptAcademy voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving en opereert binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Voor de wijze waarop persoonsgegevens door ScriptAcademy worden verwerkt wordt verwezen naar onze disclaimer.

1.3 Eenieder die betrokken is bij ScriptAcademy en beschikking krijgt over gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs vermoed kan worden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

1.3 Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

1.4 ScriptAcademy bepaalt of en welke studenten worden toegelaten en hanteert daarvoor een toelatingsprocedure (volg deze link voor aanvullende informatie). De aanmelding van een geïnteresseerde geldt (slechts) als een aanbod om uitgenodigd te worden.

1.5 Na uitnodiging is de toelating pas definitief na betaling van het volledige lesgeld.

2. Inzet student/aanwezigheid

2.1 Het cursusjaar begint steeds in september. Vakanties corresponderen zoveel mogelijk met de schoolvakanties.

2.2 Bij de opzet van het onderwijs is ervan uitgegaan dat de studenten op alle onderwijsuren aanwezig zijn: er wordt uitgegaan van 100% aanwezigheid. ScriptAcademy heeft het recht bij herhaalde absentie van een student de opleiding eenzijdig te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van lesgeld kan worden ontleend.

2.3 Naast het volgen van de lessen, dient de student rekening te houden met thuisopdrachten. De richtlijn is per ScriptAcademy-module een dag les en een dagdeel uitvoering van thuisopdrachten. Naarmate de eindopdracht vordert, kunnen de thuisopdrachten (in omvang/aantal) toenemen.

3. Opleiding/modules

3.1 ScriptAcademy biedt een vakopleiding aan die is opgebouwd uit diverse cursussen.

3.2 Het overzicht van de inhoud van de diverse cursussen wordt per cursusjaar bekend gemaakt op www.ScriptAcademy.nl. De betreffende bekendgemaakte vereisten voor en informatie over de modules/opleidingen (inhoud, studiebelasting, lesrooster, en dergelijke) zijn/is wederzijds bindend. De inschrijvingstermijn voor een cursus sluit steeds 10 werkdagen voordat deze aanvangt. Studenten die zich hebben opgegeven horen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een cursus of deze doorgaat.

3.3 Na het volgen van de basiscursus wordt, aan de hand van het geschreven werk en de rapportage van de docenten, beoordeeld of de cursist toegelaten wordt voor de tweejarige opleiding. Aan het einde van het eerste jaar beoordelen de hoofddocent en minimaal een van de gastdocenten of de cursist voldoende is gevorderd om de opleiding te vervolgen. Na het afronden van het tweede jaar beoordeelt een examencommissie van ten minste drie leden en onder leiding van een onafhankelijke toezichthouder het resultaat: ofwel de cursist ontvangt een diploma (bij voldoende resultaat) dan wel een certificaat (bij onvoldoende resultaat). In het laatste geval kan de cursist bij het bestuur een verzoek indienen voor een herkansing. Dit betekent dat de cursist op basis van de feedback binnen een door de examencommissie aangegeven termijn een verbeterde versie indient en/of een jaar later een nieuw werk aanlevert bij de  examencommissie.

3.4 Voor de basiscursus kan er vrijstelling worden gegeven op basis van een vergelijkbaar programma als de basiscursus (op bijvoorbeeld de Filmacademie, HKU, HvA, Schrijversvakschool) of individueel geschreven aantoonbaar werk.

3.5 Ook voor het eerste jaar van de opleiding kan er vrijstelling worden gegeven op basis van een vergelijkbare opleiding (op bijvoorbeeld de Filmacademie, HKU, HvA, Schrijversvakschool) of individueel geschreven aantoonbaar werk.

4. Lesgeld

4.1 Het lesgeld wordt door ScriptAcademy per cursus vastgesteld. Facturen voor cursussen dienen uiterlijk een week voor aanvang betaald te worden. Indien een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaat, hebben studenten die reeds hebben betaald recht op restitutie. Verzoeken om gespreid te betalen kunnen worden gericht aan administratie[AT]scriptacademy.nl

4.2 Het lesgeld is vrijgesteld van btw.

4.3 Gepubliceerde bedragen aan lesgeld zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

4.4 Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, voor zover van toepassing. Niet verplicht opleidingmateriaal komt voor rekening van de student.

4.5 Reis- en verblijfskosten tijdens de opleiding komen voor rekening van de student.

5. Betalingen

5.1 De prijs van opleidingsjaar 1 bedraagt € 6.250, met vrijstelling van btw vanwege de CRKBO-registratie voor onderwijsinstellingen. Gespreid betalen is mogelijk, in twee termijnen van € 3.225 per termijn. De prijs van opleidingsjaar 2 bedraagt € 7.500, met vrijstelling van btw vanwege de CRKBO-registratie voor onderwijsinstellingen. Gespreid betalen is mogelijk, in twee termijnen van € 3.850 per termijn.

5.2 De deelnemer heeft 14 dagen bedenktijd na de inschrijving. Echter, deze bedenktijd vervalt op de eerste cursusdag waaraan de cursist heeft deelgenomen. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan. De student is voor betaling aansprakelijk, en als een opdrachtgever de aanmelding voor de opleiding heeft verzorgd, is de opdrachtgever naast de student hoofdelijk aansprakelijk.

5.3 Het staat ScriptAcademy vrij een student, van wie het lesgeld niet is voldaan, van deelname uit te sluiten dan wel zijn/haar deelname aan het onderwijs op te schorten tot dat wel betaald is, een en ander onverminderd de verplichting tot volledige betaling van het lesgeld en rente.

5.4 In geval van niet tijdige betaling is vanaf vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd gelijk aan 50% van de wettelijke handelsrente.

5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering, in of buiten rechte, van het door de student of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de student en/of opdrachtgever, waarbij een minimum bedrag aan administratiekosten geldt van tezamen € 125,–.

6. Annulering en restitutie lesgeld

6.1 ScriptAcademy hanteert voor de opleidingen en cursussen een minimum aantal van zeven deelnemers. ScriptAcademy behoudt zich het recht voor een opleiding c.q. cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen onder het minimum blijft. Als dat het geval is, ontvangt de student daarover zo spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk een week voor geplande aanvang. Het reeds betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd binnen twee weken na bekendmaking.

6.2 ScriptAcademy behoudt zich het recht voor om studenten het vervolg van de opleiding te weigeren, wanneer na evaluatie blijkt dat er onvoldoende geschiktheid aanwezig is. Uitsluitend met betrekking tot studenten die zich hebben ingeschreven voor het eerste jaar en/of het tweede jaar van de vakopleiding geldt dan de volgende restitutieregeling: voor zover reeds door een student of door een opdrachtgever betaald is voor nog te volgen cursussen en voor zover het reeds betaalde lesgeld betrekking heeft op die nog te volgen cursussen, zal het reeds betaalde lesgeld voor dat betreffende deel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder recht op verdere vergoeding. Ook hier geldt: indien er restitutie plaatsvindt, dan binnen twee weken.

6.3 Bij verzuim van deelname aan de opleiding door oorzaken bij de student zoals overmacht, ziekte o.i.d. waardoor de student niet in staat is onderwijs te volgen, wordt het lesgeld door de school beheerd en wordt gezocht naar mogelijkheden om de gemiste lessen en/of cursussen in een later stadium in te halen. Restitutie van het lesgeld vindt niet plaats.

6.4 ScriptAcademy behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijke opleidingleider, docent, resp. trainer te vervangen. Indien een les of cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende opleiding is gesteld, niet wordt gehaald, zullen zoveel mogelijk in overleg met de studenten andere data worden vastgesteld om de opleiding alsnog door te laten gaan. Indien een cursus c.q. opleiding als gevolg van overmacht zijdens ScriptAcademy moet worden afgebroken of geannuleerd, zullen door de student of door een opdrachtgever reeds betaalde opleidingsbedragen en/of lesgeld, binnen twee weken proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder recht op verdere vergoeding.

6.5 Bij annulering door de student voor aanvang van de opleiding, waarvoor bericht van plaatsing reeds is verzonden, worden kosten in rekening gebracht. Vanaf vier weken voor aanvang van de opleiding is 15% van het lesgeld verschuldigd. Bij een annulering na aanvang van de opleiding is de student verplicht het lesgeld geheel te voldoen. Echter na de digitale inschrijving heeft elke student een herroepingsrecht, inhoudend dat binnen twee weken na inschrijving de aanmelding kan worden geannuleerd. In dit geval worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Opleidingvertraging

7.1 Wanneer een student opdrachten moet overdoen of extra begeleiding krijgt, c.q. nodig heeft om aan de afstudeercriteria te voldoen of omdat eerder richtlijnen en eisen niet gehaald zijn, dan zal er extra lesgeld in rekening gebracht worden. De omvang is afhankelijk van het aantal lessen c.q. uren die daarvoor door ScriptAcademy worden geïnvesteerd en wordt van geval tot geval vastgesteld.

8. Auteursrecht

8.1 Tenzij anders is overeengekomen berust voor de scripts en formats die door de studenten zijn vervaardigd, het auteursrecht bij de studenten. Als de cursist in groepsverband projecten ontwikkelt, zal deze in onderling overleg met de medestudenten moeten afspreken hoe de rechten worden vastgelegd.

Bij het schrijven van een schaduwscript berust het auteursrecht bij de student, maar dit mag niet zonder toestemming van de auteurs van het originele werk gepubliceerd worden.

8.2 Het tijdens de opleiding aan de student ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van ScriptAcademy worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleiding.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Medewerkers, docenten en directie van ScriptAcademy geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. ScriptAcademy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid op grond van de wet.

9.2 De student vrijwaart ScriptAcademy voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens student met betrekking tot de opleiding waarop de overeenkomst van toepassing is. ScriptAcademy vrijwaart de student voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens ScriptAcademy met betrekking tot de opleiding waarop de overeenkomst van toepassing is.

9.3 ScriptAcademy is niet aansprakelijk voor brand, diefstal, ongevallen, etc. op de onderwijslocatie of daarbuiten.

9.4 Wanneer aansprakelijkheid van ScriptAcademy toch zou kunnen worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van ScriptAcademy beperkt tot maximaal de hoogte van het betaalde lesgeld van de betreffende student, voor de laatst gevolgde cursus.

10. Dringende gevallen voor ontbinding

10.1 ScriptAcademy is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen ingeval van ernstige verwijt aan het adres van de student, zoals examenfraude, plagiaat, diefstal en andere criminele handelingen, discriminatie, etcetera. In die gevallen heeft de student geen enkele aanspraak op geheel of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld, onverminderd het recht van ScriptAcademy om in die gevallen volledige schadevergoeding te eisen.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Alle informatie over en van studenten wordt zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld. Alle aan ScriptAcademy verstrekte informatie wordt in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Opdrachtgevers worden desgevraagd gerapporteerd over de studievorderingen van de student en of deze voldaan heeft aan de eisen die aan het eind van de opleiding worden gesteld c.q. is geslaagd.

11.2 Ook (gast-)docenten dienen zich te houden aan de vertrouwelijkheidsclausule van de ScriptAcademy vanaf het moment dat een opdracht wordt bevestigd.

De gastdocent aan de ene kant en een lid van het bestuur of de hoofddocent aan de andere kant bevestigen over en weer de opdrachtbevestiging. ScriptAcademy bewaart de bevestiging zeven jaar.

Bij het bevestigen van de opdracht verplicht de gastdocent zich ertoe alle informatie over en van studenten zoveel mogelijk vertrouwelijk te behandelen (analoog aan 11.1). Indien deze geheimhoudingsverplichting wordt geschonden, kan ScriptAcademy de docent beboeten met een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding of een andere passende sanctie.

Bij het bevestigen van de opdracht en/of het starten van het verzorgen van de gastlessen, gaat de gastdocent akkoord met de uitgangspunten zoals vermeld in de Modelovereenkomst Vereniging Hogescholen.

12. Klachtenregeling

12.1 Voor klachten hanteert ScriptAcademy een klachtenprocedure. ScriptAcademy wil goed omgaan met reacties en klachten van cursisten, omdat dit van grote invloed is op de tevredenheid van onze cursisten en kansen biedt om in voorkomende gevallen de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. Hieronder volgt de beschrijving van de procedure die ScriptAcademy volgt bij de behandeling van klachten. Uiteraard worden alle klachten strikt vertrouwelijk behandeld.

De klacht wordt kenbaar gemaakt door middel van een mail naar klachtmelding[AT]scriptacademy.nl. De hoofddocent behandelt deze melding in de regel binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangen de partijen binnen twee weken bericht over de voortgang. De hoofddocent zal de klacht altijd binnen vier weken behandelen.

Een bezwaar kan worden ingediend als er ontevredenheid bestaat over de inhoudelijke en/of procedurele afhandeling van een eerder ingediende klacht. Zo’n bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Het bezwaar (onderbouwing in bijlage) wordt dan gemaild naar klachtmelding[AT]scriptacademy.nl of per post verstuurd naar:

Stichting ScriptAcademy
T.a.v. Secretaris van het bestuur
Jacob van Lennepkade 23- I
1054 ZE Amsterdam

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:

a. Naam en adres van de cursist
b. Naam opleiding/cursus
c. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

Het bestuur van ScriptAcademy stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt door het bestuur een oplossing voorgesteld. Als dat niet tot tevredenheid leidt, wordt een onafhankelijke derde partij ingeschakeld die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Het oordeel van deze derde partij is voor de stichting bindend; eventuele consequenties worden door ScriptAcademy binnen twee weken afgehandeld. Voor de onafhankelijke partij stelt ScriptAcademy aan: mediator en trainingsdeskundige Sanne de Bos (sannedebos[at]gmail.com).

Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift stelt de secretaris van bestuur de cursist van de beslissing op de hoogte. Het bestuur van ScriptAcademy heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste twee weken, de cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld. Alle documentatie die betrekking heeft op een klacht wordt zeven jaar bewaard.

12.2 Het bestuur van ScriptAcademy vindt het zeer belangrijk dat de studenten en medewerkers zich in een veilige omgeving kunnen bewegen, zonder discriminatie, agressie of ander ongewenst gedrag. Indien er een situatie ontstaat waarbij een student of medewerker ervaart dat dit niet nageleefd wordt, dan kan de student of medewerker contact opnemen met het bestuur van ScriptAcademy via bestuur [at] scriptacademy.nl. Het bestuur zal vertrouwelijk en op een zo zorgvuldig mogelijke wijze met de klacht of ervaring omgaan en indien nodig extern advies inwinnen om de situatie op te kunnen lossen.

13. Rechtskeuze

13.1 Op met ScriptAcademy gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is als bevoegde instantie aangewezen.

14. Wijzigingsbeding

14.1 ScriptAcademy is bevoegd om deze voorwaarden, althans de door haar gehanteerde algemene voorwaarden, eenzijdig te wijzigen.

ScriptAcademy, Amsterdam, januari 2024